++--

Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden Botenverhuur Opmeer

Artikel 1. Algemeen

 1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.
 • Botenverhuur Opmeer, de gebruiker van deze algemene voorwaarden. Botenverhuur Opmeer kan tevens aangemerkt worden als verhuurder van vaartuigen.
 • Huurder: De natuurlijk persoon die met Botenverhuur Opmeer een overeenkomst aangaat of aan wie Botenverhuur Opmeer een offerte heeft uitgebracht waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn.

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle (huur)overeenkomsten van Botenverhuur Opmeer. Het door de Huurder zonder commentaar aangaan van een overeenkomst waarbij naar deze algemene voorwaarden verwezen wordt geldt als instemming met de toepassing van deze algemene voorwaarden.

 1. Afwijzing van deze algemene voorwaarden is alleen mogelijk indien partijen dit uitdrukkelijk en schriftelijk vooraf zijn overeengekomen. Toepasselijkheid van enige door de Huurder gehanteerde algemene voorwaarden worden van de hand gewezen. Dergelijke toepassing kan alleen geldig plaatsvinden indien partijen dit uitdrukkelijk schriftelijk en vooraf overeenkomen.
 2. Situaties die niet in deze algemene voorwaarden vastgelegd zijn, of waarover onduidelijkheid bestaat, dienen beoordeeld te worden naar de geest en het doel van deze algemene voorwaarden.
 3. Botenverhuur Opmeer behoudt zich het recht deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen. Wijzigingen van ondergeschikt belang kunnen te allen tijde worden doorgevoerd. Indien de huurders een wijziging niet willen accepteren, kan deze tot de datum waarop de nieuwe voorwaarden van kracht zijn de overeenkomst beëindigen.

Artikel 2. Algemene regels

 1. Botenverhuur Opmeer verhuurt vaartuigen. De huurder dient zich conform deze algemene voorwaarden te gedragen en te allen tijde zorg te dragen voor naleving van alle in de algemene voorwaarden opgenomen regels door alle opvarenden. Indien blijkt dat huurder (of een persoon uit het gezelschap van huurder) zich niet conform de algemene voorwaarden van Botenverhuur Opmeer gedraagt, behoudt Botenverhuur Opmeer zich het recht voor de overeenkomst met huurder per direct te ontbinden. In een dergelijk geval bestaat geen recht op restitutie van reeds betaalde gelden
 2. Algemene openingstijden van Botenverhuur Opmeer zijn van maandag tot en met zondag van 09:00 tot 22:00 uur. Het reserveren van een sloep kan 24 uur per dag via botenverhuuropmeer.nl.
 3. Botenverhuur Opmeer behoudt zich het recht voor om tijdens Koningsdag en andere feestdagen andere tarieven te hanteren.
 4. De Huurder dient 18 jaar of ouder te zijn.
 5. Elk vaartuig heeft een maximaal aantal van het vervoeren van personen. Indien de huurder besluit meer personen aan boord van het vaartuig te laten komen wordt er een boete van €250,- euro in rekening gebracht, tevens wordt de vaartocht direct beëindigd zonder dat huurder het recht heeft op restitutie van betaalde huren. Tot slot komen alle eventuele gevolgen hiervan voor rekening en risico van huurder.
 6. Het is verboden een vaartuig te besturen onder invloed van alcohol en/of drugs.
 7. Huurder zal het vaartuig niet, als het nog geactiveerd is, onbemand achter laten.
 8. Vaarregels:
 • Veiligheid gaat boven alles, neem nooit risico’s.
 • Vaar altijd stuurboord (rechts met een zodanige snelheid dat er geen hinderlijke golfslag ontstaat. Houdt u ten alle tijden aan de maximale snelheden.
 • Beroepsvaart (dus ook rondvaartboten) heeft altijd voorrang.
 • Zorg ervoor dat voor andere duidelijk is in welke richting u vaart. Benader bruggen zodat u zichtbaar bent voor eventuele tegenliggers.
 • U mag zonder schriftelijke toestemming het vaargebied niet verlaten.
 • U mag alleen afmeren aan openbare steigers. U mag niet afmeren aan bomen, onder of aan bruggen en op plaatsen waar dat door middel van een verbodsbord wordt aangegeven.
 • Op en rond het water wonen mensen. Respecteer hun privacy. Veroorzaak alstublieft geen onnodige (geluids)overlast.

Artikel 3. De huurperiode: begin, verlening, einde

 1. De huurperiode vangt aan op het vooraf overeengekomen tijdstip. Een huurder die niet op het overeengekomen tijdstip aanwezig is om het vaartuig in ontvangst te nemen heeft geen recht op compensatie in de vorm van aanpassing van de huurperiode naar een latere eindtijd.
 2. Indien huurder het vaartuig bij het einde van de huurperiode niet op het afgesproken tijdstip terug brengt wordt voor alle extra tijd €27,50 per kwartier in rekening gebracht. Huurder is tevens gehouden tot het vergoeden van alle schade (compensatie aan de andere huurder) die door Botenverhuur Opmeer wordt geleden als gevolg van het niet tijdig retourneren van het vaartuig.
 3. Huurder zal het vaartuig bij het einde van de huurperiode schoon en zonder afval teruggeven aan Botenverhuur Opmeer. Indien het vaartuig vuil wordt teruggegeven kan huurder €75,- schoonmaakkosten verschuldigd zijn.
 4. Bij teruggave van het vaartuig dient huurder het vaartuig goed aan te leggen met daarvoor bestemde lijnen.

Artikel 4. Verplichtingen Botenverhuur Opmeer en huurder 

 1. Op het moment van aanvang van de huurperiode zorgt Botenverhuur Opmeer ervoor dat huurder kan beschikken over het betreffende vaartuig. Botenverhuur Opmeer zal er daarbij voor zorgen dat het vaartuig in goede staat verkeert. De vaartuigen van Botenverhuur Opmeer zullen geschikt zijn voor het overeengekomen gebruik.
 2. Botenverhuur Opmeer draagt tevens zorg voor een passende verzekering van het vaartuig (wettelijke aansprakelijkheid, casco en diefstal), geldend voor het overeengekomen vaargebied.
 3. Het is de huurder niet toegestaan de sloep af te staan aan derden. Huurder blijft te allen tijde verantwoordelijk tot het moment waarop het vaartuig weer aan de (vertrek) steiger van Botenverhuur Opmeer is afgemeerd. Indien het vaartuig geactiveerd, dan wel niet geactiveerd, ergens anders dan aan de (vertrek)steiger is afgemeerd / achtergelaten, dan wordt de volledige borg van 250 euro ingehouden. Eventueel aanvullende kosten zullen worden verhaald op de huurder.
 4. Huurder dient zich te conformeren aan alle van toepassing zijnde vaarregels. Indien huurder niet op de hoogte is van de vaarregels dient huurder contact op te nemen met Botenverhuur Opmeer. Huurder wordt geacht over alle vaardigheden te beschikken die nodig zijn voor een veilige vaart. Wanneer dit niet het geval blijkt te zijn behoudt de verhuurder zich het recht voor om overeenkomst onmiddellijk te ontbinden.
 5. Huurder dient voor aanvang van de vaart te controleren of de volledige benodigde veiligheidsuitrusting aanwezig is. Indien dit niet het geval blijkt te zijn dient hij Botenverhuur Opmeer hiervan op de hoogte te stellen voor aanvang van de vaart.
 6. Huurder zal het vaartuig gebruiken als een ‘goede huisvader’ en slechts gebruiken voor het doel waartoe het vaartuig naar haar aard geschikt is. Huurder mag geen veranderingen aan het vaartuig aanbrengen. Eventuele reparaties worden enkel en alleen door Botenverhuur Opmeer uitgevoerd tenzij anders afgesproken.
 7. Huurder zal het vaartuig met inachtneming van aanwijzingen en/of instructie van Botenverhuur Opmeer en/of gebruiksvoorschriften etc. gebruiken. Voor alle schade die voortvloeit uit het niet of niet volledig in acht nemen of naleven van die aanwijzingen en/of instructies van Botenverhuur Opmeer en/of gebruiksvoorschriften etc. is huurder aansprakelijk.
 8. Aan het einde van de huurperiode draagt huurder het vaartuig over aan Botenverhuur Opmeer op de overeengekomen plaats en tijd. Het vaartuig, inclusief de aanwezige inventaris, dient dan in dezelfde staat als bij aanvang van de huurperiode te verkeren.

Artikel 5. Borgsom en betaling

 1. Huurder betaald aan Botenverhuur Opmeer een borgsom ter hoogte van €250,00 deze borgsom zal na afloop van de huurperiode binnen 5 werkdagen aan huurder geretourneerd worden. Huurder betaald bij het plaatsen van de reservering het overeengekomen aan Botenverhuur Opmeer.
 2. Botenverhuur Opmeer is bevoegde de borgsom geheel of gedeeltelijk in te houden in geval van schade of indien huurder het vaartuig niet op het afgesproken tijdstip aan Botenverhuur Opmeer teruggeeft, of in geval van overeengekomen verlenging. Extra en/of te veel gevaren tijd wordt dan naar evenredigheid verrekend met de borgsom waarbij altijd naar boven wordt afgerond per 15 minuten.

Artikel 6. Schade en aansprakelijkheid.

 1. Alle vaartuigen zijn verzekerd voor schade. Huurder betaalt Botenverhuur Opmeer een borgsom welke dient ter vergoeding van het eigen risico in geval van schade.
 2. In geval van schade dient de huurder Botenverhuur Opmeer onmiddellijk op de hoogte te stellen. Bij het niet (direct) melden van een schade wordt de volledige borg ingehouden, ongeacht het uiteindelijke bedrag van de schade. Als de schade hoger is dan de ingehouden borg wordt het aanvullende bedrag alsnog verhaald op de huurder.
 3. Het niet-nakomen van het bepaalde in deze algemene voorwaarden door huurder kan leiden tot volledige aansprakelijkheid voor schade en daaruit voortvloeiende kosten.
 4. Wanneer er sprake is van roekeloosheid, nalatigheid en/of het niet nakomen van aanwijzingen van Botenverhuur Opmeer, kan huurder volledig aansprakelijk gesteld worden voor de daaruit voorvloeiende schade zonder dat Botenverhuur Opmeer een beroep doet op haar verzekering.
 5. Huurder is aansprakelijk voor schade aan het vaartuig alsmede voor door hem en/of medeopvarenden aan derden veroorzaakte schade voor zover niet gedekt door de verzekering, ontstaan gedurende de tijd dat hij het vaartuig onder zich heeft.
 6. Huurder is in alle gevallen volledig aansprakelijk voor de door hem veroorzaakte (gevolg-) schade indien hij het vaartuig gebruikt buiten het overeengekomen vaargebied.
 7. Indien het vaartuig bij teruggave niet in dezelfde staat verkeerd als bij ontvangst, is Botenverhuur Opmeer gerechtigd om op kosten van huurder het vaartuig in staat te herstellen als waarin het vaartuig zich bij aanvang van de huurperiode bevond, tenzij de bedoelde kosten door de verzekering van Botenverhuur Opmeer worden gedekt. In dat geval is huurder enkel het eigen risico (= de borgsom) verschuldigd.
 8. Botenverhuur Opmeer kan niet aansprakelijk gesteld worden voor persoonlijk letsel of (gevolg-) schade van welke aard dan ook, ongeacht de oorzaak voor het ontstaan van dit letsel of de schade, voorafgaand, tijdens of ten gevolge van de huurovereenkomst tussen Botenverhuur Opmeer en Huurder, tenzij vaststaat dat dit letsel of deze schade is veroorzaakt door opzet of grove schuld van Botenverhuur Opmeer en/of diens ondergeschikten. De aansprakelijkheid van Botenverhuur Opmeer is in alle gevallen beperkt tot hoogste het bedrag van de huurovereenkomst.
 9. Botenverhuur Opmeer is niet aansprakelijk voor het verliezen en/of het beschadigen van eigendommen die huurder meeneemt op het vaartuig

Artikel 7. Annuleringen

 1. Een gereserveerd vaartuig kan tot 72 uur voor aanvang van de reservering zonder opgaaf van reden worden geannuleerd. Huurder is in zulks geval 25% van het totaal overeengekomen huurtarief aan Botenverhuur Opmeer verschuldigd.
 2. Vanaf 72 uur of korter voor aanvang van de reservering is annulering niet meer mogelijk, tenzij er sprake is van zeer slecht weer. Van zeer slecht weer is enkel sprake in het geval van een door het KNMI uitgegeven code oranje – weeralarm voor de betreffende provincie van het vaargebied. In het geval van een annulering vanwege zeer slecht weer is Huurder 25% van het totaal overeengekomen huurtarief aan Botenverhuur Opmeer verschuldigd. Huurder verkrijgt in een dergelijk geval echter ook de mogelijkheid om de reservering kosteloos te verzetten, onder de voorwaarde dat de betaling van de geannuleerde reservering dan zal worden omgezet in een tegoed voor een volgende keer. Er is dan dus geen sprake van restitutie van de betaalde gelden.
 3. Als u uw tocht wilt annuleren, kan dat door ons een e-mail te sturen naar info@botenverhuuropmeer.nl

Artikel 8. Overmacht

 1. Botenverhuur Opmeer is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de Huurder indien hij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt. Botenverhuur Opmeer kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden, dan is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij. Indien boven bedoelde situatie intreedt als de overeenkomst ten dele is uitgevoerd, is de huurder gehouden aan diens verplichtingen jegens Botenverhuur Opmeer tot aan dat moment te voldoen. Botenverhuur Opmeer is gerechtigd om het reeds nagekomen, respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. De huurder is gehouden deze factuur te voldoen als ware er sprake van een afzonderlijke overeenkomst.
 2. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarde verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet-voorzien waarop Botenverhuur Opmeer geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Botenverhuur Opmeer niet in staat is zijn verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van Botenverhuur Opmeer of van derden daaronder begrepen. Botenverhuur Opmeer heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de overeenkomst verhindert.

Artikel 9. Klachten en geschillen

 1. Bij klachten dient huurder Botenverhuur Opmeer hier binnen bekwame tijd schriftelijk met onderbouwing van op de hoogte te stellen.
 2. Op alle overeenkomsten tussen Botenverhuur Opmeer en Huurder waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn is het Nederlands recht van toepassing. Uitsluitend de bevoegde rechter te Alkmaar is bevoegd van geschillen kennis te nemen.
loading